Tarkka haku Tarkka haku

PATRZ REGULAMIN AUKCJI:


XIII. REKLAMACJE

1.       Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.       Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.

3.       Reklamacja może zostać złożona w terminie 24. miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

4.       Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.

5.       WALLSPACE GALLERY ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

6.       Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres

zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.


XVI. PRAWO ODSTĄPIENIA

1.       Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), WALLSPACE GALLERY informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

keyboard_arrow_up